Pobierz Regulamin w formacie PDF (845 KB)

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „ZAKORZENIENI. Edycja 2” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „ZAKORZENIENI. Edycja 2” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020. Priorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz­ i międzypokoleniową.
2. Głównym celem projektu jest stworzenie warunków dla integracji wewnątrz­ i międzypokoleniowej osób starszych z Gminy Biała lub gmin sąsiadujących przy wykorzystaniu ich zasobów, wiedzy i doświadczeń oraz angażowanie seniorów do realizacji projektów wolontariackich w społecznościach lokalnych.
3. Okres realizacji projektu: od 1.03.2018r. do 30.11.2018r. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie opublikowany na stronie projektu www.zakorzenieni.fundacjawrozwoju.org.
4. Obszar realizacji projektu: Gmina Biała lub gminy sąsiadujące, Województwo Opolskie.
5. Udział w Projekcie jest bezpłatny, koszty jego organizacji pokrywane są z dofinansowania projektu, ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020, środków własnych Fundacji oraz pracy wolontariuszy.
6. Wsparciem w ramach Projektu zostanie objętych minimum 60 osób, w wieku powyżej 60 roku życia oraz 22 osoby poniżej 60 roku życia, zamieszkujących teren Gminy Biała lub gmin sąsiadujących.
7. Wsparcie dotyczy Uczestników, którzy z własnej inicjatywy zgłaszają chęć uczestnictwa w Projekcie.
8. Realizatorem projektu jest Fundacja „W rozwoju”. Biuro Projektu znajduj się w Opolu, ul. Katowickiej 39/213, telefon: 889-323-631, e-mail: biuro@fundacjawrozwoju.org, www.fundacjawrozwoju.org.

§ 2
SŁOWNIK POJĘĆ
Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają:
1. Regulamin – niniejszy regulamin rekrutacji uczestników do projektu „ZAKORZENIENI. Edycja 2”.
2. Organizator, Zleceniobiorca – Fundacja „W rozwoju”.
3. Grantodawca, Zleceniodawca – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
4. Projekt – zadanie publiczne pt. „ZAKORZENIENI. Edycja 2”, przedsięwzięcie realizowane w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 będące przedmiotem Umowy o dofinansowanie zawartej między Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą.
5. Formularz rekrutacyjny – dokument, którego wypełnienie i złożenie przez kandydata jest warunkiem ubiegania się o udział w projekcie.
9. Biuro projektu – miejsce pracy personelu projektu, mieszczące się w Opolu, przy ulicy Katowickiej 39/213, telefon: 889-323-631, e-mail: biuro@fundacjawrozwoju.org.
6. Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie na podstawie zasad ujętych w niniejszym regulaminie.
7. Uczestnik – Osoba fizyczna, biorąca udział w Projekcie z własnej inicjatywy, zakwalifikowana zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.
8. Działania projektowe – zajęcia realizowane w ramach Projektu tj. Działania wewnątrzpokoleniowe: Aktywny senior w Gminie Biała. Działania międzypokoleniowe: Wyjazdowe szkolenie dla wolontariuszy i seniorów. Teatr ze Społecznością Lokalną zakończony premierą spektaklu opowiadającego historie seniorów. Realizacja 6 międzypokoleniowych mini projektów wolontariackich na rzecz społeczności lokalnej. Wolontaryjne badania terenowe. Wsparcie mentoringowe pracy międzypokoleniowych wolontariuszy. Wystawa zdjęć najstarszych mieszkańców Gminy. Uroczyste podsumowanie projektu oraz wypracowanie dalszych obszarów pracy wolontaryjnej seniorów i młodych w formule open space.
9. Strona internetowa – strona internetowa Fundacji „W rozwoju” znajdującą się pod adresem
www.fundacjawrozwoju.org

§ 3
ZASADY REKRUTACJI
1. Celem rekrutacji jest wyłonienie z grona kandydatów, 60 uczestników projektu – seniorów w wieku powyżej 60 roku życia oraz 22 osób poniżej 60 roku życia.
2. Uczestnikiem Projektu może być:
a) osoba zamieszkała w Gminie Biała Województwa Opolskiego lub gmin sąsiadujących.
b) osoba w przedziale wieku 17-59 (4 wolontariuszy z Województwa Opolskiego, współpracujących z Fundacją przy innych projektach oraz 18 wolontariuszy z Gminy Biała, bezpośrednio biorących udział w działaniach),
c) 40 osób powyżej 60 r.ż. która złoży prawidłowo wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy osobiście w siedzibie organizatora, wyśle go za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej albo wypełni i wyśle formularz on-line dostępny na stronie internetowej projektu,
d) zobowiąże się do udziału w co najmniej dwóch nieodpłatnych szkoleniach i innych działaniach realizowanych w ramach Projektu.
3. Rekrutacja ma charakter ciągły i będzie odbywać się przez cały czas trwania projektu, aż do wyłonienia grupy spełniającej wskaźniki założone w projekcie.
4. Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego (dostępnego na stronie www.fundacjawrozwoju.org, w siedzibie Fundacji oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Białej).
5. Uczestnik udostępniania swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu.
6. O przyjęciu do Projektu decyduje kolejność zgłoszeń. Powstanie lista rekrutacyjna i lista rezerwowa, na której znajdą się osoby według kolejności zgłoszeń spełniające kryteria rekrutacji. W przypadku rezygnacji zakwalifikowanego uczestnika/czki na danym etapie wsparcia, w jej miejsce wejdzie kolejna osoba z listy rezerwowej.
7. Organizator zastrzega możliwość wcześniejszego zawieszenia naboru uczestników do projektu, w przypadku wpłynięcia do siedziby organizatora formularzy rekrutacyjnych angażujących co najmniej 200% dostępnych miejsc w projekcie.
8. Kandydaci mogą dokonać zgłoszenia uczestnictwa przesyłając Formularz rekrutacyjny na adres Fundacji „W rozwoju”: ul. Katowicka 39/210, 45-061 Opole, podpisany skan na adres e-mail: biuro@fundacjawrozwoju.org lub pozostawiając w sekretariacie GOK w Białej pod adresem ul. Prudnicka 35, 48-210 Biała, tel./faks: 077 4387026.
9. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi i będą przechowywane w archiwum organizatora.
10. Pierwszeństwo udziału mają osoby które wykazują niską lub żadną aktywność społeczną, a które mają w sobie potrzebę wykorzystania własnych potencjałów społecznozawodowych, chęć działania w formie wolontariatu, realizacji pasji (muzyka, śpiew, teledysk, teatr, historia i inne)
11. Informacja o naborze zamieszona jest na stronie internetowej Organizatora.
12. Wszystkie informacje o projekcie oraz wymagane formularze dokumentów (formularz zgłoszeniowy) znajdują się na stronie internetowej www.fundacjawrozwoju.org

§ 4
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA.
1. Każdy uczestnik projektu ma prawo do:
a) bezpłatnego udziału w projekcie,
b) zgłaszania uwag i oceny odbywających się w ramach projektu szkoleń,
c) otrzymania imiennego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,
d) otrzymania przewidzianych w projekcie materiałów szkoleniowych,
e) otrzymania przewidzianego w projekcie poczęstunku,
f) pomocy wolontariuszy.
2. Każdy uczestnik projektu jest zobowiązany do:
a) przestrzegania niniejszego regulaminu,
b) uczestnictwa we wszystkich zajęciach, w których zadeklarował chęć udziału w Formularzu rekrutacyjnym,
c) każdorazowego potwierdzać własnoręcznym podpisem swoją obecność, otrzymanie stosownych zaświadczeń na przedkładanych przez Organizatora listach obecności,
d) wypełniania przedkładanych przez organizatora ankiet związanych z realizacja projektu i monitoringiem jego rezultatów, w czasie trwania projektu i po jego zakończeniu.
3. Warunkiem udziału Uczestnika w Projekcie jest wyrażenie zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie jego danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Z 2002 r. Nr 101 poz. 926, przez Fundację „W rozwoju”, do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, szkolenia, monitoringu i ewaluacji projektu „ZAKORZENIENI. Edycja 2” dofinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra
Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 oraz dotacji Urzędu Miasta Opola.
4. Organizator poucza Uczestnika o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
5. Uczestnik zobowiązany jest do aktywnego udziału w Projekcie, kompleksowego i zgodnego z harmonogramem korzystania z działań oferowanych w ramach formy wsparcia, w której uczestniczy.
6. Uczestnik zobowiązuje się do potwierdzania korzystania ze wsparcia w formie przyjętej przez Organizatora (np. listy obecności, dzienniki zajęć, protokoły odbioru, dokumentacja foto i video).
7. Uczestnik zobowiązuje się rzetelnie wypełnić ankiety ewaluacyjne, jak również ankiety badające poziom zadowolenia z uczestnictwa w Projekcie.
8. Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych (tylko imię i nazwisko) oraz swojego wizerunku na potrzeby promocji i upowszechnienia projektu.

§ 5
REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE
1. Rezygnacja z udziału w projekcie w trakcie jego trwania jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym, zmianą miejsca zamieszkania lub chorobą i wymaga usprawiedliwienia w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji.
2. W przypadku rezygnacji z udziału Uczestnik jest zobowiązany poinformować o tym możliwie najszybciej, jednak nie później niż na 5 dni kalendarzowych przed terminem zajęć.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy uczestników kursu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, a także w przypadku przekroczenia 20% nieobecności na przewidzianych programem zajęciach.
4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rekrutacyjnej.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego regulaminu i złożenia na tę okoliczność stosownego oświadczenia.
2. Sprawy nie uregulowane w niniejszym regulaminie są rozstrzygane przez Organizatora.
3. Ostateczna interpretacja „Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie” należy do Organizatora w oparciu o stosowne dokumenty programowe, interpretacje oraz akty prawne związane z realizacją Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników Projektu na stronie www.fundacjawrozwoju.org
5. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.fundacjawrozwoju.org
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie właściwe przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
8. Regulamin obowiązuje w okresie realizacji Projektu.